CHÍNH SÁCH PHÁP LÝ CỦA POSTCO TẠI THỊ TRƯỜNG

VIỆT NAM

CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN

1

ĐỊNH NGHĨA CHUNG

Điểm Giao Dịch PostCo: Có nghĩa là những địa điểm, vị trí mà Đối Tác đăng ký các thông tin với PostCo để thực hiện các hoạt động với tư cách là Điểm Giao Dịch PostCo.

Khách Hàng: Có nghĩa là những người sử dụng dịch vụ do PostCo cung cấp thông qua hệ thống Điểm Giao Dịch PostCo và được hưởng các lợi ích từ các dịch vụ đó. Khách Hàng được hiểu sẽ là người nhận/nhóm người nhận được đề cập trên (các) Kiện hàng.

Đối tác: Là chủ các cửa hàng mà theo đây được hiểu là chủ của các điểm giao dịch PostCo.

Những Người Có Liên Quan Của Đối Tác: Bao gồm các nhân viên dưới quyền quản lý, điều hành của Đối Tác và/hoặc các người người giúp việc khác và/hoặc các đại lý và/hoặc người đại diện và/hoặc người được ủy quyền hợp pháp của Đối Tác.

Ngày Bắt Đầu: Có nghĩa là ngày Đối Tác bắt đầu cung cấp dịch vụ với tư cách Điểm Giao Dịch PostCo và được xác định theo cách thức là ngày PostCo cung cấp cho Đối Tác tên đăng nhập PostCo.

Kiện hàng: Có nghĩa là bất kỳ loại hàng hóa, thư tín, bưu kiện, trừ các Kiện hàng Bất Hợp Pháp mà PostCo đồng ý cung cấp dịch vụ cho các nhà cung cấp và được chuyển đến Khách Hàng thông qua các hoạt động cung ứng, mua bán hàng hóa hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Công Cụ Quản Lý: Có nghĩa là ứng dụng điện thoại mà PostCo yêu cầu Đối Tác tải về để hỗ trợ thực hiện các công việc trong phạm vi dịch vụ theo đây gọi là ứng dụng PostCo hoặc bất kỳ công cụ quản lý nào trong tương lai mà PostCo sẽ cung cấp cho Đối Tác để hỗ thực hiện các công việc trong quá trình hợp tác với PostCo.


2

PHẠM VI DỊCH VỤ

2.1 Đối Tác theo đây bảo đảm, thay mặt, đồng ý và cam kết cung cấp các dịch vụ sau với tư cách là Điểm Giao Dịch PostCo của Đối Tác với các hoạt động thu nhận như sau:

 1. Ký tên, xác nhận, chấp nhận việc nhận hàng của tất cả các Kiện hàng được vận chuyển đến Điểm Giao Dịch PostCo của Đối Tác bởi PostCo và/hoặc bởi đơn vị khác được ủy quyền hợp lệ bởi PostCo và/hoặc bởi nhân viên và/hoặc đại lý và/hoặc (các) nhà cung cấp dịch vụ và/hoặc bất kỳ cá nhân nào được PostCo ủy quyền hợp lệ cho mục đích đó
 2. Đối Tác phải đảm bảo thực hiện kiểm tra chéo với thông tin trên Ứng dụng PostCo để xác nhận nhãn được dán đúng quy cách như sau:
  1. Địa chỉ của Đối Tác
  2. Tên của người sử dụng dịch vụ PostCo; hoặc
  3. Tên và Địa chỉ của các công ty cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.
 3. Ngay sau khi nhận được (các) Kiện hàng từ công ty vận chuyển có liên quan hoặc từ các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền hợp pháp, Đối Tác sẽ cập nhật cho PostCo qua ứng dụng PostCo rằng đã nhận được đúng (các) Kiện hàng bằng cách nhấn vào nút "XÁC NHẬN NHẬN KIỆN HÀNG"

2.2 Lưu giữ Kiện hàng

Đối Tác theo đây bảo đảm, đồng ý, đại diện và cam kết như sau:

 1. Đối Tác sẽ lưu trữ tất cả (các) Kiện hàng nhận được tại một vị trí an toàn mà bất kỳ cá nhân nào không có thẩm quyển sẽ không thể tiếp cận
 2. Bảo đảm rằng (các) Kiện hàng không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời hoặc nhiệt độ cao và/hoặc với các điều kiện và/hoặc với những hoàn cảnh có những rủi ro tiềm năng có thể gây thiệt hại cho (các) Kiện hàng liên quan đến khi (các) Kiện hàng này được chuyển giao đến Khách Hàng hoặc (những) người được ủy quyền hợp pháp
 3. Trong trường hợp Khách Hàng không đến nhận các Kiện hàng có liên quan trong khoảng thời gian mười bốn (14) ngày kể từ ngày Đối Tác nhận được Kiện hàng , Đối Tác sẽ lưu giữ lại (các) Kiện hàng đó cẩn thận và bảo quản chúng cho đến khi nhân viên PostCo đến thu hồi lại từ Điểm Giao Dịch PostCo của Đối Tác và hoàn trả lại cho người gửi bằng chi phí của PostCo.

2.3 Chuyển giao Kiện hàng

Đối Tác theo đây bảo đảm, đồng ý, đại diện và cam kết như sau:

 1. Phân phối (các) Kiện hàng liên quan đến người dùng của PostCo một cách hợp lệ, an toàn và nhanh chóng
 2. Giao (các) Kiện hàng đến đúng Khách Hàng bằng việc xác nhận thông tin của người dùng trên Ứng Dụng PostCo của Đối Tác
 3. Phải bảo đảm rằng Khách Hàng cung cấp cho Đối Tác các bằng chứng để xác minh danh tính của họ bằng cách sử dụng bất kỳ tài liệu xác minh cụ thể như sau: Thẻ Căn Cước Công Dân (IC), CMND và/hoặc hộ chiếu hợp lệ và/hoặc giấy phép lái xe và/hoặc thẻ sinh viên và/hoặc sử dụng ứng dụng PostCo của Khách hàng để quét mã QR trên ứng dụng PostCo của Đối Tác
 4. Phải đảm bảo nhập “Mã Xác Nhận” xuất hiện trên ứng dụng PostCo của Đối Tác vào ứng dụng PostCo của Khách hàng khi chuyển giao Kiện hàng cho Khách hàng
 5. Sẽ không chuyển giao (các) Kiện hàng liên quan đến Khách Hàng nếu Khách Hàng không thực hiện việc xác minh cần thiết theo điều Điều 3.3(c) nêu trên
 6. Trong trường hợp Khách Hàng giới thiệu (các) người ủy quyền hợp pháp của mình để nhận (các) Kiện hàng liên quan, người được giới thiệu sẽ cung cấp cho Đối Tác Mã Số Tham Chiếu Bưu Kiện Duy Nhất của Khách Hàng và/hoặc một bản sao hoặc ảnh chụp các tài liệu xác minh được nêu trong khoản 3.3(b) của Khách Hàng, bao gồm nhưng không giới hạn, hộ chiếu hợp lệ hoặc Thẻ Căn Cước Công Dân (IC), CMND hoặc giấy phép lái xe hoặc thẻ sinh viên
 7. Không được chuyển giao (các) Kiện hàng trong trường hợp (các) người giới thiệu không đáp ứng được các điều kiện được xác định cụ thể trong Điều 3.3 (f) nêu trên
 8. Sẽ cập nhật trên hệ thống PostCo bằng cách nhấp vào nút “XÁC NHẬN NHẬN HÀNG” để xác nhận rằng (các) Kiện hàng có liên quan đã được chuyển giao hợp lệ
3

THANH TOÁN VÀ HOA HỒNG

3.1 PostCo cam kết chi trả cho Đối Tác một khoản tiền tương đương 2.500 VNĐ (hai nghìn năm trăm Việt Nam Đồng) cho mỗi Kiện hàng được gửi đến Điểm Giao Dịch PostCo của Đối Tác theo quá trình hợp tác này (2.500 VNĐ sau đây gọi là Phí Hoa Hồng) và sẽ được chi trả một lần cho (các) Kiện hàng đã được phân phối và/hoặc được thu nhận hợp lý bởi Khách Hàng và trong khung thời gian được nêu trong Điều 4.2 dưới đây.

3.2 Phương thức và điều kiện thanh toán:

 1. PostCo sẽ chuyển khoản Phí Hoa Hồng vào tài khoản ngân hàng của Đối Tác khi và chỉ khi số tiền của Phí Hòa Hồng đạt Mức Tối Thiểu là 200.000 VNĐ (Hai trăm nghìn Việt Nam Đồng) vào mỗi tháng (“Tháng Đạt Đủ Điều Kiện”), PostCo sẽ không chậm trễ chuyển khoản tiền này đến tài khoản ngân hàng của Đối Tác trong vòng mười bốn (14) ngày của tháng tiếp theo tính từ ngày cuối cùng của Tháng Đạt Đủ Điều Kiện
 2. Trong trường hợp Điểm Giao Dịch PostCo không đạt được Mức Tối Thiểu của Phí Hoa Hồng (được đề cập trong mục 3.2(a)), khoản tiền chưa đạt được sẽ được cộng dồn vào tháng hoặc các tháng tiếp theo cho Đối Tác cho đến khi đủ khoản Phí Hoa Hồng lớn hơn hoặc bằng 200.000 VNĐ để PostCo thanh toán
 3. Trong trường hợp Điểm Giao Dịch PostCo đạt vượt Mức Tối Thiểu của khoản Phí Hoa Hồng trong tháng, PostCo sẽ chyển toàn bộ Khoản Phí Hoa Hồng vượt mức phù hợp như Điều 3.2(a) nêu trên.
4

VI PHẠM VÀ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

4.1 Vi phạm của PostCo và biện pháp khắc phục

 1. Trong trường hợp PostCo không và/hoặc từ chối thanh toán Phí Hoa Hồng theo các quy định này, PostCo cam kết sẽ trả thêm một khoản tiền lãi chậm trả trên khoản Phí Hoa Hồng mà PostCo từ chối hoặc trì hoãn thanh toán vì một mục đích không thiện chí Lãi chậm trả = Phí Hoa Hồng chưa thanh toán x số ngày chậm trả x 0,027%
 2. Không làm mất hiệu lực của điều khoản nêu trên, Đối Tác có quyền thực hiện bất kỳ biện pháp pháp lý cần thiết nào khác để thu hồi toàn bộ khoản tiền có liên quan đến Phí Hoa Hồng và Lãi chậm trả phải được thanh toán của PostCo đến Đối Tác phát sinh từ hoặc liên quan đến quá trình hợp tác này.

4.2 Vi phạm của Đối Tác và biện pháp khắc phục

 1. Trong trường hợp Đối Tác không lưu giữ (các) Kiện hàng với sự chăm sóc và bảo quản thích hợp cho đến khi được chuyển giao cho Khách Hàng hoặc người được chỉ định của họ, Đối Tác có trách nhiệm bồi thường cho PostCo cho (các) thiệt hại phát sinh với một khoản tiền bằng giá trị của kiện hàng nhưng không vượt quá 1.200.000 VNĐ (một triệu hai trăm ngàn Việt Nam Đồng) cho mỗi Kiện hàng bị hư hỏng hoặc mất mát.
 2. Trong trường hợp Đối Tác và Những Người Có Liên Quan Của Đối Tác chuyển giao Kiện hàng cho bất kỳ Khách Hàng nào vi phạm các yêu cầu nghiêm ngặt về việc xác minh Khách Hàng theo quy định tại Điều 2 nêu trên, PostCo trong phạm vi quyền hạn của mình, được yêu cầu Đối Tác bồi thường cho mọi Kiện hàng được chuyển giao sai với với số tiền bằng giá trị kiện hàng nhưng không vượt quá 1.200.000 VNĐ (một triệu hai trăm nghìn Việt Nam Đồng) vì đã vi phạm những điều khoản cơ bản trong quá trình hợp tác này.

4.3 Ngoài khoản bồi thường theo cách thức được quy định cụ thể trong Điều 4.2(a) và Điều 4.2(b) nêu trên, tùy vào mức độ vi phạm của Đối Tác, PostCo có quyền đơn phương chấm dứt quá trình hợp tác này hoặc áp dụng các biện pháp pháp lý khác được xem là phù hợp trong hoàn cảnh đó để bảo đảm lợi ích của PostCo.

5

VỀ TRÁCH NHIỆM KHI THẤT THOÁT, HƯ HỎNG KIỆN HÀNG

5.1 Đối Tác sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào đối với Kiện hàng bị trộm cắp, thất thoát, cướp bóc, hoặc làm hư hỏng không thuộc quyền kiểm soát của Đối Tác với điều kiện tiên quyết rằng Những Người Có Liên Quan Của Đối Tác không phải là những người có hành vi vi phạm hoặc là đồng lõa cho các hành vi đó.

5.2 Đối Tác phải nhanh chóng báo cáo đến các cơ quan có thẩm quyền khi xảy ra các trường hợp nêu tại Điều 8.1 và lập một báo cáo chi tiết gửi đến PostCo.

5.3 Một nghi ngờ hợp lý sẽ được cấu thành trong trường hợp Kiện hàng bị trộm cắp, thất thoát, hoặc cướp bóc Kiện hàng đó diễn ra hơn ba (03) lần tại cùng một Điểm Giao Dịch PostCo. Và PostCo, trong phạm vi quyền hạn của mình, có thể gửi đi một thông báo để đơn phương chấm dứt sự cộng tác như trong Điều 5.

5.4 Trong trường hợp có bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào đối với (các) Kiện hàng do sự sơ suất của Đối Tác và/hoặc vụ cướp hoặc vụ trộm cắp phát sinh từ Những Người Có Liên Quan của Đối Tác thì Đối Tác có trách nhiệm bồi thường cho PostCo một khoản tiền không quá 1.200.000 VNĐ (một triệu hai trăm ngàn Việt Nam Đồng) mỗi Kiện hàng bị mất mát hoặc bị hư hỏng trong những trường hợp cụ thể được xác định trong quá trình hợp tác này.

6

CHẤM DỨT

6.1 Chấm dứt bởi Đối Tác

Quá trình hợp tác này có thể được Đối Tác đơn phương chấm dứt mà không cần có lý do bằng việc thông báo bằng văn bản cho PostCo trước ngày chấm dứt (04) tuần. Đối Tác vẫn sẽ nhận được Hoa Hồng tương ứng cho các dịch vụ đã thực hiện cho đến ngày chấm dứt quá trình hợp tác của Các Bên.

6.2 Chấm dứt bởi PostCo

 1. Quá trình hợp tác này không thể bị PostCo đơn phương chấm dứt mà không có lý do; và
 2. PostCo có thể đơn phương chấm dứt quá trình hợp tác này vào bất kỳ lúc nào trong Thời hạn của quá trình hợp tác này bằng một văn bản thông báo trước ngày chấm dứt mười lăm (15) ngày theo một trong những trường hợp mà theo đó PostCo được phép chấm dứt, bao gồm những trường hợp dưới đây
 3. Việc hành xử của Đối Tác tạo ra những khó khăn bất hợp lý cho người dùng của PostCo và đã bị PostCo nhắc nhở bằng văn bản quá hai (02) lần nhưng vẫn không khắc phục; hoặc
 4. Đối Tác không hợp tác hoặc vi phạm các tuyên bố của PostCo trong Chính Sách Pháp Lý hoặc bất kỳ thông báo chính thức nào sau đó về một vụ việc hay sự kiện hay tình huống quan trọng mà theo quan điểm của PostCo là nếu tiếp tục thực hiện sẽ bất hợp pháp; hoặc
 5. Một vi phạm nghiêm trọng khác mà PostCo đã thông báo đến Đối Tác để khắc phục nhưng Đối Tác không khắc phục trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày nhận được thông báo.

6.3 Trong mọi trường hợp chấm dứt quá trình hợp tác bởi PostCo hoặc Đối Tác, Đối Tác theo đây cam kết rằng vẫn hoàn thành đúng và đủ các nghĩa vụ của mình với tư cách là Điểm Giao Dịch PostCo cho đến ngày chấm dứt có hiệu lực trên thực tế. Việc từ chối của Đối Tác trong trường hợp này gây nên hoặc có nguy cơ gây nên các thiệt hại thương mại cho PostCo sẽ cấu thành một vi phạm cơ bản, và PostCo có quyền yêu cầu Đối Tác phải bồi thường toàn bộ các thiệt hại thực tế về vật chất và uy tín mà Đối Tác đã gây ra.

6.4 Đối Tác không được tự ý tạm dừng hoạt động của Điểm Giao Dịch PostCo trong thời hạn của quá trình hợp tác mà không có sự báo trước và sự chấp thuận bằng văn bản của PostCo, trừ trường hợp xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng. Mọi trường hợp tạm dừng hoạt động của Điểm Giao Dịch PostCo không có sự chấp thuận từ PostCo gây ảnh hưởng đến dịch vụ của PostCo cho Khách hàng sẽ cấu thành một vi phạm cơ bản và Đối Tác sẽ bị áp dụng các chế tài thích hợp theo pháp luật Việt Nam tương ứng với mức thiệt hại đã gây ra.

7

GIA HẠN

Thời hạn để Đối Tác thực hiện dịch vụ trong quá trình hợp tác này với tư cách là Điểm Giao Dịch PostCo sẽ được gia hạn tự động trong thời hạn là mười hai (12) tháng kể từ khi kết thúc thời hạn một năm tính từ Ngày Bắt Đầu có hiệu lực được đề cập tại điều 1.1 nêu trên. Trừ khi Thỏa Thuận này bị đơn phương chấm dứt hợp lệ bởi PostCo xuất phát từ vi phạm của Đối Tác hoặc là bị chấm dứt trước thời hạn bởi Đối Tác căn cứ vào Điều 6 nêu trên.

8

VỀ KIỆN HÀNG ĐƯỢC XÁC ĐỊNH LÀ KIỆN HÀNG BẤT HỢP PHÁP

8.1 Các Kiện hàng được liệt kê dưới đây được xem là Kiện hàng bất hợp pháp, PostCo và các Đối Tác của PostCo tuyệt đối sẽ không vận chuyển, nhận vận chuyển dưới bất kỳ hình thức nào.

 1. Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động; ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 2. Vật hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và các chất gây nguy hiểm hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường
 3. Các loại vật phẩm hàng hóa mà Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cấm lưu thông, cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, nhập khẩu
 4. Bất kỳ loại sinh vật sống nào
 5. Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các giấy tờ có giá trị như tiền
 6. Các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim...), các loại đá quí hay các sản phẩm khác được chế biến từ kim khí quí, đá quí; và
 7. Bất kỳ hàng hóa có yêu cầu lưu trữ đặc biệt hoặc phải lưu trữ ở nhiệt độ cụ thể

8.2 Trong trường hợp Kiện hàng Bất Hợp Pháp được gửi đến, Đối Tác của PostCo có quyền từ chối bưu kiện nói trên nếu biết và Đối Tác sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm về tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh đối với bưu kiện này, trừ trường hợp, Đối Tác biết và có thể biết rằng các Kiện hàng được gửi đến là Kiện hàng Bất Hợp Pháp nhưng vẫn vi phạm.

9

HẠN CHẾ THƯƠNG MẠI

9.1 Kể từ ngày quá trình hợp tác này được thực hiện và trong thời hạn thực hiện quá trình hợp tác này, Đối Tác và/hoặc Những Người Có Liên Quan Của Đối Tác không được phép thực hiện bất kỳ giao dịch cá nhân hoặc thương mại nào với khách hàng của PostCo với các đặc điểm tương tự dịch vụ hoặc trùng hợp với dịch vụ mà PostCo cung cấp.

9.2 Đối Tác theo đây đồng ý rằng Những Người Có Liên Quan Của Đối Tác trong thời gian thực hiện dịch vụ trong quá trình hợp tác với tư cách một Điểm Giao Dịch PostCo có các trách nhiệm tương tự như Đối Tác trong việc đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ, giao kết và đảm nhận những công việc như được liệt kê trong quá trình hợp tác này.

10

VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

10.1 PostCo sẽ đảm bảo các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến phần mềm cùng với các chương trình máy tính, phương pháp lập trình máy tính, mã code, giao diện, tài liệu, các công cụ, các ứng dụng, các tài liệu, các bản trình bày, các thông số kỹ thuật, các dữ liệu, bí quyết, các quy trình, thông tin khách hàng (như là tìm kiếm, đặt hàng và mua dữ liệu và phân tích khách hàng), dù là bất kỳ điều nào đã được đề cập phía trên hoặc tại bất kỳ thời điểm nào trong tương lai và bất cứ thứ gì được hình thành, được tạo ra hoặc được phát triển, dù là cải tiến hay ngược lại, trong thời gian dịch vụ được cung cấp (trực tiếp hay gián tiếp) theo quá trình hợp tác này và/hoặc phần mềm chương trình Và tồn tại trước ngày có hiệu lực của quá trình hợp tác này, bao gồm nhưng không giới hạn đối với nhãn hiệu, biểu tượng và phần mềm chương trình của PostCo.

10.2 Đối tác theo đây nhận thức được rằng dịch vụ có thể bao gồm phần mềm của bên thứ ba, phần mềm mã nguồn mở và/hoặc quyền sở hữu trí tuệ (intellectuaal property – IP) của bên thứ ba và Đối Tác cũng thừa nhận rằng đã hiểu về bất kỳ quyền nào về Sở Hữu Trí Tuệ (IP) của Bên Thứ Ba sẽ bị giới hạn trong phạm vi quyền hạn và khả năng của PostCo để chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba đó cho Đối Tác.

10.3 Liên quan đến bất kì dữ liệu nào, nội dung, thông tin và vật liệu nào cung cấp bởi đối tác hoặc bởi đại diện của đối tác hoặc bởi nhân viên của đối tác, đối tác theo đây đảm bảo rằng những dữ liệu trên sẽ không xâm phạm quyền của bên thứ ba hoặc bất kì luật lệ hoặc quy chuẩn công nghiệp nào và đối tác sau đây được uỷ quyền để cung cấp những thông tin, dữ liệu trong quá trình của sự hợp tác.

11

SỰ BẢO MẬT

11.1 Đối tác sẽ không tiết lộ bất kì thông tin bảo mật hoặc liên kết nào liên quan đến PostCo hoặc đại diện của PostCo mà Đối tác có được trong suốt quá trình hợp tác (bao gồm các dịch vụ/phần mềm) cho bất kì ai ngoại trừ người đại diện, đại lý, nhân viên của đối tác dựa trên cơ sở duy nhất là cần phải biết vì mục đích của sự sợp tác trong suốt quá trình hợp tác.

11.2 Đối tác sẽ chắc chắn rằng tất cả (các) đại lý, nhân viên, người đại diện của Đối tác hoặc những người được uỷ quyền tuân thủ nghiêm ngặt theo điều khoản bảo mật 11.1 ở trên.

11.3 PostCo sẽ có quyền và sự tự do để quảng cáo Đối tác như là một đơn vị hợp tác của PostCo trong việc sử dụng cho một đích quảng bá và trong các tài liệu quảng bá, bao gồm các trang web của PostCo và các Đối tác theo đây đảm bảo sự cho phép miễn phí và đồng ý việc sử dụng tên, logo và thương hiệu cuả Đối tác cho những mục đích trên.

11.4 Trong trường hợp Đối Tác vi phạm Điều khoản Bảo mật này vì bất kỳ lý do gì, PostCo, trọng phạm vi quyền hạn của mình, sẽ tiến hành biện pháp khắc phục khả thi được quy định trong pháp luật tương ứng với các trường hợp vi phạm đó.

12

VỀ SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

12.1 Vì mục đích rõ ràng và tránh nghi ngờ, Sự Kiện Bất Khả Kháng được định nghĩa là bất kỳ hành động hoặc sự kiện nào ngoài sự kiểm soát hợp lý của Đối Tác và sẽ bao gồm các mối đe dọa tấn công hoặc hành vi kinh tế khác của bất kỳ bên nào, bạo động dân sự, bạo loạn, cuộc biểu tình, tấn công khủng bố, đe dọa khủng bố, chiến tranh (dù được tuyên bố hay không) hoặc đe dọa hoặc chuẩn bị chiến tranh, cháy nổ, bão, lũ lụt, động đất, sụt lún, dịch bệnh hoặc thiên nhiên khác thảm họa hoặc sự sụp đổ lớn của mạng viễn thông công cộng và/ hoặc hệ thống (các) hệ thống viễn thông tư nhân ngăn chặn một Bên cung cấp, thực hiện các dịch vụ với tư cách Điểm Giao Dịch PostCo cho PostCo hoặc PostCo theo các cách thức được dự kiến trong quá trình hợp tác này.

12.2 Khi xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, Bên bị ảnh hưởng phải ngay lập tức thông báo đến Bên còn lại trong thời gian sớm nhất nhưng không trễ hơn ba (03) Ngày Làm Việc kể từ khi xủa ra Sự Kiện Bất Khả Kháng này. Một Bên sẽ chỉ được miễn trừ trách nhiệm trong quá trình hợp tác khi xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng nếu một Bên thực hiện đủ tất cả các hành động dưới đây:

 1. Đã sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để giảm thiểu tác động của sự trì hoãn hay cản trở đối với việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo quá trình hợp tác này; và
 2. Đã nỗ lực phục hồi việc thực hiện các nghĩa vụ của mình ngay khi có thể một cách hợp lý sau khi loại bỏ được lý do trì hoãn hay cản trở gây ra bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng.

12.3 Nếu các Sự Kiện Bất Khả Kháng kéo dài hơn mười lăm (15) ngày và một Bên không thể thực hiện được nghĩa vụ của mình do ảnh hưởng của Sự Kiện Bất Khả Kháng đó mặc dù đã áp dụng tất cả các biện pháp theo quy định tại các điểm nêu trên thì quá trình hợp tác sẽ bị chấm dứt và Các Bên được miễn trừ trách nhiệm và không Bên nào được quyền khiếu nại hoặc yêu cầu Bên kia bồi thường thiệt hại.

13

VỀ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA POSTCO

PostCo sẽ được miễn trừ mọi trách nhiệm có liên quan hoặc phát sinh từ quá trình hợp tác này khi xảy ra một trong các sự kiện sau:

13.1 Các dịch vụ và phần mềm được cung cấp bởi PostCo không có sự bảo đảm, điều kiện hoặc đảm bảo về tính chính xác, đầy đủ, sự tin cậy và /hoặc sự phù hợp.

13.2 PostCo không đảm rằng dịch vụ và phần mềm được cung cấp không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc đáp ứng yêu cầu của Đối Tác và hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi kẻ xâm nhập hoặc vi-rút bên ngoài.

13.3 PostCo sẽ không bị chịu trách nhiệm cho Bất kỳ thiệt hại, tổn thất, chi phí hoặc chi phí phát sinh liên quan đến bất kỳ sự kiện hoặc hành động hoặc sai sót nào của Kiện hàng trước khi Đối Tác chuyển cho các người dùng của PostCo hoặc đến bất kỳ sự kiện hoặc hành động hoặc các sai sót nào của các Kiện hàng sau khi được chuyển giao đến Khách Hàng bởi Đối Tác; hoặc các Kiện hàng bị thất lạc sau khi giao hàng đến Điểm Giao Dịch PostCo của Đối Tác.

13.4 PostCo phải thi hành các quyết định, lệnh khẩn cấp của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam.

14

ĐIỀU 14: THÔNG BÁO

14.1 Tất cả các thông báo và trao đổi theo quá trình hợp tác này sẽ được lập thành văn bản bằng tiếng Việt và được gửi bằng thư điện tử, hoặc thư bảo đảm, hoặc chuyển phát nhanh, hoặc được gửi trực tiếp đến Bên còn lại theo các thông tin chi tiết tương ứng của Bên đó nêu tại phần đầu của Đơn đăng ký trở thành đối tác.

14.2 Các Bên thống nhất rằng, các thông báo, yêu cầu, khiếu nại được gửi đến đúng địa chỉ, đúng tên người nhận thông báo, đúng phương thức như trên và sẽ được coi là nhận được:

 1. Vào ngày gửi trong trường hợp thông báo được gửi trực tiếp hoặc bằng thư điện tử
 2. Vào ngày thư được giao theo chữ ký của người nhận trong trường hợp gửi bằng thư bảo đảm
 3. Vào ngày thứ ba (03) kể từ ngày đóng dấu bưu điện trong trường hợp gửi bằng chuyển phát nhanh.

14.3 Các Bên phải thông báo bằng văn bản cho nhau biết nếu có đề nghị thay đổi về địa chỉ, hình thức và tên người nhận thông báo trước ít nhất bảy (07) ngày kể từ ngày dự kiến thay đổi. Bên nào vi phạm nghĩa vụ thông báo tại Điều 14.3 này sẽ chịu mọi trách nhiệm liên quan đến việc vi phạm đó.

15

LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

15.1 Quá trình hợp tác này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo quy định của pháp luật Việt Nam.

15.2 Giải quyết tranh chấp

 1. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến quá trình hợp tác này trước tiên sẽ được giải quyết bằng thương lượng, hòa giải trên tinh thần thiện chí của Các Bên.
 2. Các Bên cùng thống nhất và không hủy ngang rằng khi có vấn đề phát sinh, mọi tranh chấp sẽ chỉ được đưa ra và giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền trong trường hợp Các Bên đã sử dụng phương thức hòa giải, thương lượng trong thời hạn ba mươi (30) ngày nhưng không thành công.
 3. Khi các tranh chấp xảy ra và ngay cả khi các tranh chấp được giải quyết bằng Tòa án và ngoại trừ các vấn đề đang tranh chấp, Các Bên sẽ tiếp tục thực hiện các quyền tương ứng còn lại của mình, và thực hiện các nghĩa vụ tương ứng còn lại của mình theo Sự cộng tác.